[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

Lek, nyfikenhet och variation

På Förskolan i Ullna ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten där samvaro och trygghet är viktiga grundstenar. Tid och utrymme finns varje dag för den fria leken där barnen övar sin kreativa förmåga. Pedagoger hjälper och stöttar barnen för att främja leken och ger varje barn det individuella stöd den behöver. Verksamheten ska bedrivas så att barnen får pröva olika uttrycksformer och sin kreativitet inom bild, sång, rollspel och andra skapandeformer. 

Förskolan tar i det dagliga arbetet vara på barnens vetgirighet, främjar lärandet, väcker nyfikenhet och stimulerar barnen i deras utveckling. Verksamheten ska utgå ifrån barnens erfarenheter och intressen, behov och åsikter. För att kunna göra detta på ett bra sätt samtalar pedagogerna med barn och föräldrar och får på så sätt kunskap om barnens upplevelser utanför förskolan, vilka intressen de har och i vad de känner glädje. På samma sätt skapas förståelse och kunskap för vilka behov och åsikter barnet har. Barnen ska trivas och känna att den miljö de är i främjar deras utveckling. 

 

Trivsel och värdegrund
Vi arbetar fram gemensamma trivselregler för vår verksamhet utifrån grundstenarna: bemötande av andra, respekt för miljö, människor och natur, hänsyn och omtanke. Viktigt att poängtera är att de barn och de pedagoger som kommer att finnas i verksamheten tillsammans sätter sin prägel utifrån förskolans grundidé och verksamhetsmål. 

Vi arbetar med värdegrundsfrågorna dagligen genom att till exempel samtala med barnen i samband med sagoläsning, beröra aktuella händelser i barnens vardag och arbeta med olika uttrycksmedel som till exempel rollspel och andra skapandeformer.